Festiwal „Młode Wilki 23”* organizowany jest od 2014 roku przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Jest to jeden z najważniejszym w Polsce przeglądów młodej sztuki, który ma charakter konkursowy**. Zaproszone osoby kuratorskie i artystyczne, których praktyka jest znacząca dla obszaru sztuki współczesnej w Polsce, wybierają spośród zgłoszonych realizacji studentów i studentek wyższych uczelni artystycznych w kraju, 10 projektów, które pokazywane są podczas Festiwalu w formie wystawy lub prezentacji.
Autorki i autorzy wyróżnionych projektów przyjeżdżają do Szczecina i uczestniczą w festiwalowych wydarzeniach. Dzięki temu Młode Wilki, poza częścią konkursową, są przede wszystkim miejscem spotkań najmłodszego pokolenia artystek i artystów, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami i studentkami praktykującymi sztukę współczesną oraz zaproszonymi gośćmi. Festiwal jest platformą, w ramach której podejmowane są istotne współczesne problemy artystyczne i społeczno-polityczne, które poddawane są konstruktywnej refleksji i krytyce w ramach rzeczywistego spotkania różnych osób.

*nazwa Festiwalu nawiązuje do kultowego filmu z 1995 roku („Młode Wilki” reż. Jarosław Żamojda), którego akcja odbywa się w Szczecinie.

** od 2024 roku przyjmie formę otwartego naboru projektów artystycznych na wystawę zbiorową

The „Młode Wilki” (Young Wolves )* Festival has been organized since 2014 by the Academy of Art in Szczecin. It is one of the most important reviews of young art in Poland, which has a competitive nature**. Invited curators and artists, whose practice is significant for the field of contemporary art in Poland, select from among the submitted realizations of students of art academies in the country, 10 projects that are shown during the Festival in the form of an exhibition.
The authors of the awarded projects come to Szczecin and participate in the festival events. Thanks to this, „Młode Wilki”, in addition to the competition part, is primarily a meeting place for the youngest generation of artists, a place for the exchange of knowledge and experience between students practicing contemporary art and invited guests. It is a platform where relevant contemporary artistic and socio-political issues are addressed and subjected to constructive reflection and criticism in a real meeting of different people.

* The Festival’s name refers to the 1995 cult film „Young Wolves” by Jaroslaw Zamojda), set in Szczecin.

** from 2024 it will take the form of an open call for art projects submitted for a group exhibition

zespół kuratorski Festiwalu Młode Wilki:
Łukasz Jastrubczak
Anna Orlikowska
Organizator:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Produkcja:
Józef Jakacki
Dominik Socha
Dominika Głowala
Identyfikacja graficzna, projekt strony:
Post-Noviki
e-mail: mlodewilki@akademiasztuki.eu